Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetning 2011

(Det er et formelt krav til De Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en 2-sporet katolsk skole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. ISJ ser sig selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution og ønsker under mottoet
”Det er menneskets opgave at blive menneske” at medvirke til elevernes trivsel og dannelse ud fra bl.a. følgende:

• Det enkelte menneskets uangribelige værd
• Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
• Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
• Omsorg og fællesskab

Elevtallet er siden regnskabsåret 2011 steget fra 469 til 490 (pr. 5. september 2011). Eleverne er fordelt i
21 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 23,4. På baggrund af den generelle søgning til privatskoler – og til ISJ i særdeleshed – oprettede vi i august en tredje børnehaveklasse.

Bestyrelsen har besluttet også i august 2012 at oprette tre børnehaveklasser, uden det dermed er besluttet at skolen skal være fuldt tre-sporet. Bestyrelsen forventer, at der pr. 5. september 2012 er 520 elever i 22 klasser.

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige sprog). Skolens undervisning foregår på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 24 % af eleverne er tosprogede efter Undervisningsministeriets definition. Disse elever kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og som derfor har valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i Dansk som Andetsprog.

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt – engelsk fra 2. klasse og tysk eller fransk fra 6. klasse. Skolens 6. klasser tager på en uges lejrskole i Danmark og 8. klasserne tager hvert år på studietur til Rom.

Af skolens elever er knap 22 % katolikker og ca. 50 % medlemmer af folkekirken. Herudover har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil med flere religionstimer end folkeskolen og med de lokale sognepræster – katolsk og protestantisk – tilknyttet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Skolen fik i 2010 udarbejdet en tilstandsrapport, som tilsiger store investeringer i vedligeholdelse i de kommende år. For at sikre skolens overblik over disse ikke ubetydelige investeringer og udgifter til vedligeholdelse, har vi sammen med revisor udarbejdet et likviditetsbudget for en femårig periode.

Vedrørende sociale klausuler har skolen tidligere udarbejdet en handlingsplan. Vi har nu to medarbejdere ansat i flexjobordning.

Institut Sankt Joseph samarbejder med de øvrige katolske skoler i Danmark, men har ingen økonomiske forbindelser med disse eller med nogen andre institutioner der modtager offentlige tilskud.
Skolens økonomiske udvikling har i en længere årrække været i en stabil stigning fra en omsætning på 17,3 mio. i 2001 til 30 mio. i år 2011. Skolens økonomi er naturligvis påvirket af, at der pågår en nedtrapning af koblingsprocenten med 1% om året frem til 2014. Dette søger skolen at imødegå ved at optage tre børnehaveklasser mod almindeligvis to.

Ombygning/renovering og IT.
I sommeren 2011 fik vi renoveret vores 3. sal (8. og 9.klasse) og skolekøkken.
Ud over generel istandsættelse (som var trængende!) var målet at skabe nogle fysiske rammer til understøttelse af det vi gerne vil læringsmæssigt. Resultatet er både elever og lærere særdeles tilfredse med! Vi har fået et lyst og åbent udskolingsmiljø med interaktive tavler, gruppearbejdspladser, makker-læsebåse og fællesrum med mulighed for fremlæggelser, forældremøder, fællestimer m.v. Endvidere har eleverne fået egne skabe til brug for bøger, noter, overtøj og PC.

Hertil har vi fået et ny istandsat, moderne og veludrustet skolekøkken.

I 2011 blev der også satset massivt på modernisering og udbygning af skolens IT systemer.
De ældste klasser har nu interaktive tavler, og det er planen at alle klasser har det i begyndelsen af 2013. Hovedparten af skolens stationære PC-er er udskiftet til bærbare computere og skolen er nu fuldt dækket med trådløst netværk.

Relationskompetencer
Som led i vores arbejde med relationskompetencer har vi i 2011 arbejdet med relationen til vores forældre.
(I 2010 havde vi i forlængelse af vores nyreviderede værdigrundlag et særligt fokus på relationen til vore elever).
Vi har generelt en meget positiv og opbakkende forældregruppe og målet med dette års fokus var:

a) At diskutere og planlægge nye former for skole/hjemsamtaler og forældremøder til afprøvning/afholdelse i skoleåret 12/13.
b) At udarbejde et gensidigt forventningspapir (skole/hjem).

Den 14. november afholdte vi temadag for hele personalet. Vi havde besøg af Jens Andersen, psykolog fra Univercity College Nordjylland (UCN) som holdt oplæg for os om forældresamarbejdet med efterfølgende gruppedrøftelser.
Vi kom omkring mange forskellige ting, både hvad angår indhold og kommunikation. Som et par eksempler på aftenens mange gode emner/pointer kan nævnes:

• Sproget som medskaber af det gode samarbejde.
• At vi som lærere/pædagoger af og til er nødt til at opgive forelskelsen i egne idéer .
• At forældres holdning og sprog har afgørende betydning for, om der i forhold til et konkret bekymringsbarn i en klasse bliver tale om inklusion eller eksklusion.

Projektarbejdsform
I 2011 har vi arbejdet intensivt med projektarbejdsformen.
Projektarbejdsformen understøtter på en særlig måde elevernes undren og ”spørgsmål til verden”; deres nysgerrighed, samarbejdsevne og selvstændighed; og sidst med ikke mindst deres performance i.f.m. fremlæggelsen. Intentionen har været at gøre alle skolens elever fortrolige med denne arbejdsform.

Til formålet nedsatte vi samtidig en arbejdsgruppe af lærere som har udarbejdet en ”projekttrappe” for ISJ, hvori forventningerne til undervisningen/eleverne i relation til denne arbejdsform er formuleret.

Til sidst skal nævnes, at vi netop har afholdt en ”vidensdelingsdag” for personalet. Her fortalte de forskellige lærerteams ved hjælp af lyd og billeder om årets erfaringer med projektarbejdsformen.

Rope of Hope
Under overskriften ”Ansvar for medmennesket og verden” afholdt vi i oktober måned temauge.
I år samarbejdede vi med organisationen Rope of Hope (som til elevernes fryd har Medina som protektor) og havde bl.a. som mål at indsamle en stor sum penge til et gadebarnsprojekt i Sydafrika. I uge 40 omdannede vi således hele skolen til totalteater hvor alle elever arbejdede med én af de 9 sætninger fra vores dannelsesideal. Målet var en forestilling på 5 minutter som kunne vises for forældrene om fredagen.

Ugen blev en særdeles stor succes og fredag eftermiddag kunne vi sende Medina af sted til Sydafrika med kr. 53.000,- til gadebørnene i Cape Town.

APV
Vi har netop gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) vedr. det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

Resultatet er generelt særdeles positivt. Lærerne sætter stor pris på hinanden og på skolen; og der er grundlæggende stor tillid imellem ledelse og medarbejdere. Der er naturligvis også nogle områder vi skal arbejde videre med; hvilket er forankret i vores MIO. (Medindflydelsesorgan).

TAP´erne trives ligeledes godt på skolen og havde enkelte positive input til vores handleplan.

Vores SFO har i 2011 været hårdt ramt af sygdom og store vandskader. Dette har selvsagt præget arbejdsmiljøet, og vi har derfor besluttet at igangsætte en større proces vedr. det psykiske arbejdsmiljø i SFO i foråret 2012.

Retræter
Udskolingsopgaven handler ikke kun om valg af uddannelse; men i høj grad også om at understøtte de store elevers overvejelser om værdier, identitet og livsvalg.

I 9.klasse har vi derfor indført en retrætetur på 3 dage i maj måned. Udover at være en afslutnings- og farveltur vil vi gerne give hver enkelt elev mulighed for nogle ”udskolingsovervejelser”:

Hvad skal jeg nu efter 9.klasse?(også udover uddannelsesvalg.)
Hvad vil jeg gerne med mit liv? Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg gerne blive bedre til?
Hvad er vigtigt for mig? Hvor vil jeg gerne være om 5 år o.s.v.

Socialpraktik
I 2011 har vi som noget helt nyt indført socialpraktik i 8.klasse. Alle elever skal i socialpraktik i 2 timer om ugen i 10 uger (eftermiddag, aften eller weekend).

Praktikstederne kan være: Plejehjem, suppekøkkener, vuggestuer m.v. Socialpraktikken er et forsøg på at ”trække” vores værdigrundlag ned i hverdagen. Her står blandt andet:
”Alle børn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred”.

Socialpraktikken har generelt været en stor succes. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både elever, forældre og praktiksteder.
Vi formår med denne praktikform at formidle nogle helt særlige oplevelser til vores elever; oplevelser som nu og fremover forhåbentlig vil igangsætte både refleksioner, stillingtagen og handlinger.

Med venlig hilsen

Peter Franklin
Skoleleder