Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Praktiske informationer

Praktiske informationer

 

MUSIKSKOLENS SÆSONPLAN 2021/2022 // SEASON PLAN 2021/2021
Undervisningen løber fra uge 34 (mandag d.23. august 2021) til og med uge 23 (fredag d.10. juni 2022) og dækker over 35 – 37 undervisningsgange afhængig af undervisningsdag. Der tages i betalingen højde for antal undervisningsgange.

Der undervises ikke følgende uger og dage //  There is no tuition the following weeks and days:

  • Uge 42 // week 42 (Efterårsferie)
  • Uge 51 + 52 // week 51 + 52 (Juleferie)
  • Uge 7 // week 7 (Vinterferie)
  • Uge 15 // week 15  (Påskeferie)
  • 18. april (2. påskedag)
  • 13. maj (Bededag)
  • 26. – 27. maj (Kristi Himmelfartsferie)
  • 6. juni (2. pinsedag)


TILMELDING //
REGISTRATION
Tilmelding sker her på hjemmesiden under tilmelding til musikskolen // Registration takes place on the website:tilmelding til musikskolen

Tilmeldingsfristen var 18. juni 2021 // The registration deadline was 18 June 2021. 

Ved senere tilmelding optages eleverne, hvis der fortsat er plads // We receive registration after the deadline, but can´t secure availability.


MEDLEMSPORTAL //
MEMBER PORTAL
Ved tilmeldingen bliver du bedt om at danne et kodeord. Dette kodeord giver adgang til jeres medlemsprofil. Husk at holde e-mail og telefonnumre opdateret herinde, da al information bliver sendt til disse mailadresser og telefonnumre //
When registering, you will be asked to create a password. This password gives access to your member profile. Remember to keep email and phone numbers updated here, as all information will be sent to these email addresses and phone numbers.

 

Medlemsportal // MEMBERS PORTAL


BETALING & PRISER //
PAYMENT & PRICES
Kontingent for musikskoleundervisningen opkræves over 5 rater, hvor 1. rate betales ved tilmelding. Ved tilmelding accepterer man samtidig, at de følgende rater bliver trukket via det benyttede kort //
Tuition for the music school is charged over 5 installments, where the 1st installment is paid upon registration. By registering, you also accept that the following installments will be deducted via the card used.

  • 1. rate (8 x undervisningsgange) – betales ved tilmelding
  • 2. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort d. 25. oktober 2021
  • 3. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort d. 6. januar 2022
  • 4. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort d. 2. marts 2022
  • 5. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort d. 5. maj 2022

Prisen udregnes per udbudt undervisningsgang. Se priser for de forskellige aktiviteter under Musikskolens program // See prices for the various activities Musikskolens program.


UNDERVISNING //
TUITION
Musikskolens undervisning bliver lagt fra kl. 13.50 hver dag // The music school’s teaching will start from kl. 13.50 onwards every day.


KONCERTER //
CONCERTS
Vi afholder to koncerter i løbet af sæsonen – en julekoncert og en forårskoncert // We hold two concerts during the season – a Christmas concert and a Spring concert.


UDMELDELSE //
WITHDRAWAL
Udmeldelse kan kun ske efter endt prøvetid på 8 undervisningsgange (1. rate betaling), der udløber fredag d.15. oktober 2021. Derefter er tilmelding og betaling bindende for hele sæsonen // Withdrawal can only take place after the end of the trial period of 8 teaching sessions (1st instalment payment), which expires on Friday the 15th October 2021. Thereafter, registration and payment are binding for the entire season.
Udmeldelse skal ske skriftligt til musikskolens leder på mail: musikskole@sanktjoseph.dk – og altså ikke til musiklæreren eller skolens kontor! Det årlige tilmeldingsgebyret på 200 kr. refunderes ikke. Derefter kan udmeldelse kun finde sted ved skoleskift eller længerevarende sygdom – med én måneds varsel // Withdrawal must be made in writing to the head of the music school by email: musikskole@sanktjoseph.dk – and thus not to the music teacher or the school’s office! The yearly registration fee of DKK 200 is non-refundable. After that, withdrawal can only take place in the event of a change of school or long-term illness – with one month’s notice.


AFLYSNING //
CANCELLATION
Sæsonen rummer 35-37 undervisningsgange for hver elev. Ved aflysning pga. af terminsprøve, eksamen, lærers koncertaktivitet, etc. erstattes timen efter aftale med eleven. Ved lærers sygdom aflyses undervisningen, såfremt det ikke er muligt at sende en vikar. Skulle læreren aflyse pga. sygdom mere end to gange på en hel sæson, skal læreren tilbyde erstatningstimer – ellers tilbagebetales elevbetalingen svarende til antal aflyste timer herudover //
The season holds 35-37 classes for each student. In case of cancellation due to term exam, exam, teacher’s concert activity, etc., the class is reimbursed by agreement with the student. In the event of a teacher’s illness, the teaching is canceled if it is not possible to send a substitute. Should the teacher cancel due to illness more than twice in a whole season, the teacher must offer replacement hours – otherwise the student payment will be refunded corresponding to the number of canceled hours in addition.


FRAVÆR – AFBUD // ABSENCE – CANCELLATION

Hvis en elev må melde afbud til undervisningen, skal elev/forældre give besked så hurtigt som muligt til læreren. Udeblivelse eller fravær pga. sygdom, lejrskole mv. erstattes ikke // If a student has to cancel the teaching, the student / parents must notify the teacher as soon as possible. Absence or absence due to illness, camp school, etc. will not be replaced


INSTRUMENTER //
INSTRUMENTS
Når du skal spille et instrument er det vigtigt, at du ret hurtigt (ca. en måned) anskaffer dig dit eget instrument, som du kan øve på derhjemme.

Hvis I skal ud og leje eller købe instrument, vil jeres lærer som regel kunne fortælle jer, hvor I kan få fat i et henne // When you play an instrument, it is important that you quickly (about a month) acquire your own instrument, which you can practice at home. If you have to rent or buy an instrument, your teacher will usually be able to tell you where I can get one.


HVEM ER ANSVARLIGE FOR, AT JERES BØRN MØDER OP TIL UNDERVISNINGEN?

Det er jeres børns og dermed jeres ansvar, at de møder op til undervisningen. Lærerne vil i starten være behjælpelige med at få fat i de mindre børn, som kan have glemt alt om undervisning, når de lige er i gang med en god leg. Dog kan og skal de ikke bruge deres undervisningstid på at lede efter børn i alle afkroge af skolen, så sørg for at lave nogle gode aftaler med jeres børn (kryds på hånden, alarm på ur/telefon, etc.) de dage de skal til musikundervisning //

WHO IS RESPONSIBLE FOR YOUR CHILDREN ATTENDING THE LESSONS?
It is your children’s and thus your responsibility that they attend the lessons. In the beginning, the teachers will be helpful in getting hold of the smaller children, who may have forgotten all about teaching when they are start a good game, etc. However, they can and should not spend their teaching time looking for children, so please make sure to make some good agreements with your children (cross on hand, alarm on clock / phone, etc.) the days they go to music lessons.

______

 

FORHOLDSREGLER OG GUIDELINES VEDR. CORONA // PRECAUTIONS AND GUIDELINES REGARDING CORONA

 • Der gælder de samme regler til musikskoleundervisning som i skolen. Dvs. man vasker eller spritter hænder inden og efter undervisningen, holder afstand og passer på hinanden/The same rules apply to the music school as in school // We wash hands before and after class, keep distance and take care of each other.
 • Skulle en af børnene blive smittet med COVID-19 skal musikskolens leder underrettes med det samme: musikskole@sanktjoseph.dk. I samråd med skolens ledelse tages de fornødne forholdsregler // Should one of the children become infected with COVID-19, the head of the music school must be notified immediately: musikskole@sanktjoseph.dk. In consultation with the school management, the necessary precautions are taken.
 • Er jeres barn sendt i hjemmekarantæne pga. COVID-19 giv venligst besked til barnets musikskolelærer. Vi bliver ikke opdateret fra skolens lærere omkring dette // If your child has been sent in quarantine due to COVID-19, please notify the child’s music school teacher. We are not updated by the school teachers about this/We offer online instrument teaching or equivalent if your child or music school teacher is healthy, but sent in quarantine due to COVID-19.
 • Vi udbyder online instrumentundervisning eller tilsvarende hvis jeres barn eller musikskolelæreren er rask, men sendt i hjemmekarantæne pga. COVID-19 // We offer online instrument teaching or equivalent if your child or music school teacher is healthy, but sent in quarantine due to COVID-19.
 • Vi tilbyder online INSTRUMENT undervisning, hvis skolen eller fritidstilbud lukkes ned og I betaler derfor kontingent i denne periode // We offer online INSTRUMENT tuition if the school or leisure offer closes and you therefore pay a membership fee during this period.
 • Vi tilbyder online HOLDundervisning, hvis skolen eller fritidstilbud lukkes ned og I betaler derfor kontingent i denne periode // We offer online TEACHING if the school or leisure offer closes and you therefore pay a membership fee during this period.