Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Generelle informationer & betingelser

 

 

 

 

 

 

MUSIKSKOLENS SÆSONPLAN 2023/2024 // SEASON PLAN 2023/2024
Undervisningen løber fra uge 34 (mandag d.21. august 2023) officielt til og med uge 22 (fredag d.7. juni 2024) og dækker over 36 undervisningsgange.

Der tages i betaligen højde for antal undervisningsgange // The number of teaching sessions is taken into account.

Betalinger for sæson 2023/24 foregår i 5 x RATER på 8 x undervisningsgange. Sidste RATE afstemmes efter hvor mange undervisningsgange eleven modtager alt efter hvilken ugedag undervisningen falder på. // Payment for season 2023/24 takes place in 5 x RATER of 8 x teaching sessions. The last RATE is adjusted according to how many teaching sessions the student receives, depending on which day of the week the teaching falls on.

 

Der undervises ikke følgende uger og dage //  There is no tuition the following weeks and days:

  • Uge 42 // week 42 (Efterårsferie)
  • Uge 51 + 52 // week 51 + 52 (Juleferie)
  • Uge 7 // week 7 (Vinterferie)
  • Uge 13 // week 14  (Påskeferie)
  • 1. april (2. påskedag)
  • 9. – 10. maj (Kristi Himmelfartsferie)
  • 20. maj (2. pinsedag)
  • SIDSTE OFFICIELLE UNDERVISNINGSDAG sæson 23/24 er 7. JUNI 2024


MEDLEMSPORTAL //
MEMBER PORTAL
Ved tilmeldingen bliver du bedt om at danne et kodeord. Dette kodeord giver adgang til jeres medlemsprofil. Husk at holde e-mail og telefonnumre opdateret herinde, da al information bliver sendt til disse mailadresser og telefonnumre //
When registering, you will be asked to create a password. This password gives access to your member profile. Remember to keep email and phone numbers updated here, as all information will be sent to these email addresses and phone numbers.

Medlemsportal // MEMBERS PORTAL


BETALING & PRISER //
PAYMENT & PRICES
Kontingent for musikskoleundervisningen opkræves over 5 rater, hvor 1. rate betales ved tilmelding. Ved tilmelding accepterer man samtidig, at de følgende rater bliver trukket via det benyttede kort //
Tuition for the music school is charged over 5 installments, where the 1st installment is paid upon registration. By registering, you also accept that the following installments will be deducted via the card used.

  • 1. rate (8 x undervisningsgange/lessson) – betales ved tilmelding
  • 2. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort i uge 43 (8 x lessons)
  • 3. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort i uge 1  (8 x lessons)
  • 4. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort i uge 11 (8 x lessons)
  • 5. rate – trækkes fra tilmeldt betalingskort i uge 19 (4 x lessons)

Prisen udregnes per udbudt undervisningsgang. Se priser for de forskellige aktiviteter under Musikskolens program // See prices for the various activities Musikskolens program.


UNDERVISNING //
TUITION
Musikskolens undervisning bliver lagt fra kl. 13.40 hver dag // The music school’s teaching will start from kl. 13.40 onwards every day.


KONCERTER //
CONCERTS
Vi afholder to koncerter/afslutninger i løbet af sæsonen – ved jul og ved sommer // We hold two concerts or end of season events during the season – at Christmas- and at Summertime.


UDMELDELSE //
WITHDRAWAL
Udmeldelse kan kun ske efter endt prøvetid på 8 undervisningsgange (1. rate betaling), der udløber d.13. oktober 2023. Derefter er tilmelding og betaling bindende for hele sæsonen // Withdrawal can only take place after the end of the trial period of 8 teaching sessions (1st instalment payment), which expires on the 13th October 2023. Thereafter, registration and payment are binding for the entire season.
Udmeldelse skal ske skriftligt til musikskolens leder på mail: musikskole@sanktjoseph.dk – og altså ikke til musiklæreren eller skolens kontor! Det årlige tilmeldingsgebyret på 300 kr. refunderes ikke! Derefter kan udmeldelse kun finde sted ved skoleskift eller længerevarende sygdom – med én måneds varsel // Withdrawal must be made in writing to the head of the music school by email: musikskole@sanktjoseph.dk – and thus not to the music teacher or the school’s office! The yearly registration fee of DKK 300 is non-refundable. After that, withdrawal can only take place in the event of a change of school or long-term illness – with one month’s notice.


AFLYSNING //
CANCELLATION
Sæsonen rummer 34-36 undervisningsgange for hver elev. Ved aflysning pga. af terminsprøve, eksamen, lærers koncertaktivitet, etc. erstattes timen efter aftale med eleven. Ved lærers sygdom sendes så vidt muligt en vikar. //
The season holds 35-37 classes for each student. In case of cancellation due to term exam, exam, teacher’s concert activity, etc. If a teacher is ill, a substitute is sent as far as possible.


FRAVÆR – AFBUD // ABSENCE – CANCELLATION

Hvis en elev må melde afbud til undervisningen, skal elev/forældre give besked så hurtigt som muligt til læreren. Udeblivelse eller fravær pga. sygdom, lejrskole mv. erstattes ikke // If a student has to cancel the session, the student / parents must notify the teacher as soon as possible. Absence or absence due to illness, camp school, etc. will not be replaced


INSTRUMENTER //
INSTRUMENTS
Når du skal spille et instrument er det vigtigt, at du ret hurtigt (ca. en måned) anskaffer dig dit eget instrument, som du kan øve på derhjemme.

Hvis I skal ud og leje eller købe instrument, vil jeres lærer som regel kunne fortælle jer, hvor I kan få fat i et henne // When you play an instrument, it is important that you quickly (about a month) acquire your own instrument, which you can practice at home. If you have to rent or buy an instrument, your teacher will usually be able to tell you where I can get one.


HVEM ER ANSVARLIGE FOR, AT JERES BØRN MØDER OP TIL UNDERVISNINGEN?

Det er jeres børns og dermed jeres ansvar, at de møder op til undervisningen. Lærerne vil i starten være behjælpelige med at få fat i de mindre børn, som kan have glemt alt om undervisning, når de lige er i gang med en god leg. Dog kan de ikke på lang sigt bruge deres undervisningstid på at lede efter børn i alle afkroge af skolen, så sørg for at lave nogle gode aftaler med jeres børn (kryds på hånden, alarm på ur/telefon, etc.) de dage de skal til musikundervisning. Vi hænger også plancher op på musikskolens tavle, så I kan følge med i hvornår og hvor undervisningen finder sted.
Vi opfordrer til at de små elever bliver fulgt til soloundervisning de første gange af deres forældre eller af en anden voksen, som de føler sig tryg ved, for at få den bedst mulige start på soloundervisningensforløbet //

WHO IS RESPONSIBLE FOR YOUR CHILDREN ATTENDING THE LESSONS?
It is your children’s and thus your responsibility that they attend the lessons. In the beginning, the teachers will be helpful in getting hold of the smaller children, who may have forgotten all about teaching when they are start a good game, etc. However, they should not spend their teaching time looking for children, so please make sure to make some good agreements with your children (cross on hand, alarm on clock / phone, etc.) the days they go to music lessons. We also hang boards on the music school’s blackboard, so you can follow when and where the lessons take place.

We encourage young students to be accompanied to solo lessons the first times
by their parents or by another adult with whom they feel comfortable, in order
to get the best possible start to the solo lessons course

.

________________________________________________________________________