Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vedtægter

Vedtægter for Forældrerådet på Institut Sankt Joseph

Forældrerådet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse, de to forældrevalgte medlemmer af skolens bestyrelse, en repræsentant for lærerne samt ledelsesgruppen i skolen og SFO-en.

Forældrerådet har til formål at bidrage til et frugtbart samarbejde og en god kommunikation mellem skolens ledelse, lærere, elever og forældre. På møderne informeres der fra ledelsen om aktuelle sager fra skolen og SFO’en. Forældrerådet kan som rådgivende forsamling komme med spørgsmål og forslag til ledelsen og/eller bestyrelsen til dagligdagen på skolen, ligesom ledelsen og bestyrelsen kan trække på forældrerådet som sparringspartner i det omfang, der er behov for det.

Formanden giver en kort skriftlig orientering til klasselærerne om repræsentantskabet. Klasserepræsentanten og suppleanten fra hver klasse vælges til første forældremøde i et nyt skoleår (en stemme pr. elev, og man kan ikke samtidig repræsentere mere end én klasse). Klasselærerne melder umiddelbart herefter tilbage til formanden med info (klasse, navn på repræsentant og suppleant, navn på deres børn, samt tlf.nr. og mailadresse).

Formanden giver en mundtlig introduktion af Forældrerådet til de nye børnehaveklassebørns forældre. Orienteringen finder sted ved velkomstmødet omkring 1. juni eller når forældrene samles til intromøde første gang i det nye skoleår.

En af forældrerepræsentantens opgaver er at deltage i forældrerådets møder – eller finde en afløser, der kan repræsentere klassen. Det er således ambitionen, at der til forældrerådsmøderne deltager mindst én repræsentant fra hver klasse.

De to forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen er automatisk medlem af forældrerådet.

Forældrerådet mødes som udgangspunkt fire gange om året, den første gang omkring efterårsferien. Dagsordenen vil typisk være bygget op efter flg. skitse: Valg af mødeleder og referent, navneopråb, godkendelse af referat, orientering fra formanden, orientering fra skolens ledelse, SFO og medarbejder repræsentant. Indkomne forslag. Eventuelt.

Mødet kan også være et temamøde, hvor der sættes tid af til at gå mere i dybden med et relevant emne.

Forslag til dagsordenen skal sendes til formanden senest 14 dage før mødet. 10 dage før mødet sendes dagsordenen til alle i Forældrerådet.

Der udarbejdes som minimum et kort beslutningsreferat efter hvert møde. Referatet godkendes på næste møde, og hvis der er væsentlige kommentarer, indskrives de i det næste referat.

Et flertal i forældrerådet kan indkalde bestyrelse og /eller ledelse til møde om særlige udfordringer ligesom skolens bestyrelse/ledelse kan indkalde forældrerådet.

En vedtægtsændring kræver, at mindst to tredjedele af de fremmødte i forældrerådet stemmer for, hvorefter vedtægterne skal godkendes af skolens bestyrelse.

Formanden og næstformanden vælges ved stemmeflertal hvert andet år (alle ulige år) til skoleårets første møde omkring efterårsferien. Formandens opgave er at indkalde til møde og udsende dagsorden samt at være bindeled mellem skolens ledelse og forældrerådet. Næstformandens opgave er at afløse formanden, i det omfang det måtte være nødvendigt.

I det omfang, det er relevant, kan der i rådet nedsættes projektgrupper, der arbejder selvstændigt videre med særligt udvalgte områder eller emner. Gruppens konklusioner indgår herefter som diskussionsoplæg på forældrerådets næstkommende møde/r.

Karina Demuth, Godkendt på FR, 6.2.2013