Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetning 2012

(Det er et formelt krav til De Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en katolsk grundskole med ca. 520 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution som under mottoet
”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes trivsel og dannelse ud fra bl.a. følgende:

• Det enkelte menneskets uangribelige værd
• Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
• Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
• Omsorg, fællesskab og demokrati

Eleverne er fordelt i 22 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 23,6. For to år siden besluttede bestyrelsen at udvide med en ekstra bh.kl., hvilket betyder at vi i år har tre børnehaveklaser og tre 1. klasser. Resten af skolen er 2-sporet.

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige sprog). Skolens undervisning foregår på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 24 % af eleverne er tosprogede efter Undervisningsministeriets definition. Disse elever kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og som derfor har valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i Dansk som Andetsprog.

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt. Engelsk fra 1. klasse (fra august 2013) og tysk eller fransk fra 6. klasse.
2. klasserne tager hvert år på en 3-dages hyttetur, 6. klasserne på en uges lejrskole og 8. klasserne på studietur til Rom.

Af skolens elever er knap 26 % katolikker og ca. 60 % medlemmer af folkekirken. Herudover har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil med flere religionstimer end folkeskolen og med de lokale sognepræster – katolsk og protestantisk – tilknyttet.

Ombygning/renovering og IT:
I 2012 har vi brugt mange penge på bygningen: Tag, skotrender og vinduer. Vi har endvidere indrettet nyt lærerværelse da det gamle skulle bruges til klasseværelser som konsekvens af elevtalsstigningen.

Alle klasse har nu interaktive tavler (de sidste kommer i foråret 2013). Og bestyrelsen har besluttet, at pr. 1. august 2013 skal alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9.kl.) medbringe egne PC´ere.
Skolen er fuldt dækket med et velfungerende trådløst netværk, så brugen af IT kan nu blive en fuldt integreret del af den almindelige undervisning på ISJ.

Relationskompetencer:
Som led i vores arbejde med relationskompetencer har vi i 2012 taget hul på relationen til hinanden.
(I 2010 havde vi et særligt fokus på relationen til vores elever).
(I 2011 havde vi et særligt fokus på relationen til vores forældre).

Skolens udviklingsgruppe (bestående af både lærere, pædagoger og ledelsen) har planlagt et 2-årigt udviklingsarbejde under overskriften ”Kollegavejledning i forhold til den gode undervisning”.

Målet er dobbelt:
1) Drøftelse og videreudvikling af ”den gode undervisning” på ISJ.
Skolens udviklingsgruppe har valgt at bruge henholdsvis Mads Hermansen og Hilbert Mayers tanker som teoretisk grundlag for arbejdet med ”God undervisning”.

2) At videreudvikle den professionelle skolekultur på ISJ, hvor lærere og pædagoger systematisk bruger hinanden til udvikling af egen praksis.
I relation hertil samarbejder vi med organisationspsykolog Vibe Strøier som oplægsholder og procesleder.

I efteråret 2012 har personalet på ISJ arbejdet med temaet. Som startskud hertil holdt Mads Hermansen et inspirerende foredrag for os. Mads Hermansen er til dagligt professor i pædagogisk psykologi og beskæftiger sig hovedsageligt med undervisning og klasseledelse. Som teoretisk ramme for ”Den gode undervisning” har vi i år valgt at lade os inspirere af den tyske didaktiker Hilbert Mayers 10 kendetegn for god undervisning.
Hen over efteråret har vi diskuteret disse kendetegn i relation til lærernes/pædagogernes egen praksis.
I november måned fik alle en introduktion til ”kollegavejledning”, hvorefter lærere og pædagoger – to og to – skulle ”på besøg” hos hinanden og vejlede kollegialt ud fra hver lærers/pædagogs selvformulerede mål for udvikling af egen undervisning/praksis. Arbejdet med dette fokusområde vil som sagt fortsætte i 2013.

Branding, PR, Fundraising og Oldies:
De økonomiske udsigter for De frie Grundskoler i Danmark – herunder ISJ – er desværre ikke helt så lyse, som man kunne ønske sig.
Grunden hertil er følgende: Tilskuddet fra staten til de frie grundskoler gives som en procentdel af hvad en folkeskoleelev koster om året beregnet som en gennemsnitspris på landsplan i de seneste tre år. Dette beløb er de sidste ca. 5 år faldet drastisk pga. de store besparelser i folkeskolen med fyring af over 5000 lærere på landsplan. Endvidere blev det for snart fire år besluttet, af den procentdel de frie skoler får af ovenstående tal skulle nedsættes fra 75 % i 2011 til 71 % i 2015.
Herudover har vi på ISJ nogle helt særlige udfordringer med vores skønne gamle bygning, som sine steder – af både bygningsmæssige og pædagogiske grunde – trænger til renovering og ombygning.
Der er absolut ingen grund til økonomisk bekymring lige nu, men kort sagt drømmer vi om meget mere end vi har råd til! Skolens ledelse og bestyrelse har derfor besluttet at ansætte Thomas Mulhern som PR-medarbejder. Thomas er fra USA, dansk gift og uddannet i filosofi/kommunikation. Thomas har et indgående kendskab til katolske skoler i USA/Europa og gode erfaringer med PR-arbejde og fundraising. Thomas får til opgave at arbejde med Branding og PR (bl.a. hjemmesiden) og ikke mindst at undersøge mulighederne for at hente penge fra fonde, organisationer m.v.
Et andet område vi gerne vil udvikle er dialogen og samarbejdet om ovenstående med nuværende forældre (forældrerådet) og med tidligere elever/Oldies.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Skolen fik i 2010 udarbejdet en tilstandsrapport, som tilsiger store investeringer i vedligeholdelse i de kommende år. For at sikre skolens overblik over disse ikke ubetydelige investeringer og udgifter til vedligeholdelse, har vi sammen med revisor udarbejdet et likviditetsbudget for en femårig periode.

Vedrørende sociale klausuler har skolen tidligere udarbejdet en handlingsplan. Vi havde i 2012 1,5 medarbejder ansat i flexjobordning.

Institut Sankt Joseph samarbejder med de øvrige katolske skoler i Danmark, men har ingen økonomiske forbindelser med disse eller med nogen andre institutioner der modtager offentlige tilskud.
Skolens økonomiske udvikling har i en længere årrække været i en stabil stigning fra en omsætning på 17,3 mio. i 2001 til 33 mio. i år 2012.

Med venlig hilsen

Peter Franklin
Skoleleder


Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2010

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2011