Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetning 2013

(Det er et formelt krav til alle Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en katolsk grundskole med ca. 560 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som under mottoet ”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes trivsel, dannelse og uddannelse ud fra bl.a. følgende:

  • Det enkelte menneskes uangribelige værd
  • Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
  • Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
  • Omsorg, fællesskab og demokrati

Eleverne er fordelt i 24 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 23,6. For tre år siden besluttede bestyrelsen at udvide med en ekstra bh.kl., hvilket betyder at vi pr. 1. august 2013 havde tre spor i indskolingen (med undtagelse af 3. kl.). Resten af skolen er 2-sporet.

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige sprog). Skolens undervisning foregår på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 24 % af eleverne er tosprogede jf. Undervisningsministeriets definition. Disse elever kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og har derfor valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt på ISJ; eleverne har engelsk fra 1. kl. og tysk eller fransk fra 6. klasse.

Udover den skemalagte undervisning tager 2. klasserne hvert år på en 3-dages hyttetur, 6. klasserne på en uges lejrskole, 8. klasserne på studietur til Rom og 9. klasse på 3-dages retræte.

Af skolens elever er knap 22 % katolikker og ca. 60 % medlemmer af folkekirken. Herudover har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil med flere religionstimer end folkeskolen og med lokale sognepræster – en katolsk og en protestantisk – tilknyttet.

Renovering og IT:

I 2013 har vi igen brugt en del midler på at renovere vores dejlige – men gamle – bygning. Det drejer sig blandt andet om nyt tag over billedkunst, skotrender, maling af vinduer ud mod gården samt en del nødvendig indvendig vedligeholdelse.

Alle klasse har nu interaktive tavler, og bestyrelsen har besluttet, at pr. 1. august 2013 skal alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9.kl.) medbringe egne PC´ere.
Skolen er dækket med et velfungerende trådløst netværk, så brugen af IT er fuldt integreret i den daglige undervisning. Endvidere er der også indkøbt elevskabe til alle klasseværelser (4.-9.kl.) med strøm til opladning af egen PC.

Kollegavejledning i forhold til ”God undervisning”

Skolens udviklingsgruppe (bestående af lærere, pædagoger og ledelse) har planlagt et 2-årigt udviklingsarbejde under overskriften ”Kollegavejledning i forhold til den gode undervisning”.

Målet er dobbelt:
1) Drøftelse og videreudvikling af ”den gode undervisning” på ISJ.
Skolens udviklingsgruppe har valgt at bruge henholdsvis Mads Hermansen og Hilbert Meyers tanker som teoretisk grundlag for arbejdet med ”God undervisning”.

2) At videreudvikle den professionelle skolekultur på ISJ, hvor lærere og pædagoger systematisk bruger hinanden til udvikling af egen praksis.
I relation hertil samarbejder vi med organisationspsykolog Vibe Strøier som oplægsholder og procesleder.

I 2013 har vi arbejdet videre med ovenstående bl.a. i forbindelse med en række pædagogiske dage med fokus på brug af IT i undervisningen.

Be the Change

Under følgende overskrift fra vores værdigrundlag: ”Ansvar for medmennesket og verden”, afholder vi hver 2. år en stor temauge. Målet er blandt andet:

  • At eleverne forstår nødvendigheden af, at vi alle tager et ansvar for ”Medmennesket og verden”.
  • At eleverne lærer om – og indsamler penge til – et konkret nødhjælpsprojekt.

 

I 2011 samlede vi kr. 54.000,- ind til organisationen ”Rope of Hope”, som hjalp gadebørn i Sydafrika. I 2013 var overskriften ”Be the Change”; og vi besluttede at indsamle penge ind til et Caritasprojekt i Niger, hvor der bygges skoler til nomadebørn.

Ugen blev en stor succes, hvor eleverne arbejdede med al verdens projekter i relation til temaet. Torsdag og fredag var forældre, søskende, bedsteforældre og venner inviteret indenfor til blandt andet boder, rundvisninger, film, teater, loppemarked og aktioner – og til et fantastisk motionsløb på Kastellet med 625 deltagende børn, forældre og lærere! Det hele kulminerede fredag eftermiddag, hvor vi kunne offentliggøre indsamlingsresultatet: kr.103.818,-

Inklusion

Det er afgørende vigtigt for ISJ´s selvforståelse, at vi fastholder og udvikler skolen som en ”skole for alle”. Naturligvis vil der være børn, som vi ikke har det rigtige tilbud til, men vi er på ingen måder en eliteskole og ønsker også fremover at være en bredt favnende og inkluderende skole. Dette stiller selvsagt store krav til både bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Fx har vores arbejde med ”Den gode undervisning” som hovedanliggende at kvalificere lærerens daglige udfordring med at nå hver enkel elev; både menneskeligt/relationelt og fagligt.

I forhold til de elever på skolen som har helt særlige behov, tilrettelægges undervisningen ud fra en individuel vurdering. Nogle gange gives støtten i klassen i den almindelige undervisning; andre gange i forlængelse heraf.

Vi har et velfungerende ressourcecenter på skolen, som til stadighed arbejder med at kvalificere skolens tilbud til disse elever. I perioden august til december, den periode af 2013 hvor inklusions-reglerne var gældende, blev den tildelte ressource anvendt på samlet 8 elever, som enten fik støttende hjælp i klassen eller deltog i ene- eller holdundervisning efter den almindelige undervisnings afslutning.

Sommerskole

I sommeren 2013 afviklede vi for første gang sommerskole på ISJ. Sommerskole var et bilingual (dansk/engelsk) tilbud til elever fra bh.kl.-6.kl.; både fra ISJ og fra resten af København. Vi endte med at have 65 børn som på dansk og engelsk lavede drama, lærte sprog, dyrkede sport og tog på ekskursioner. Sommerskolen var en stor succes både i sig selv og som springbræt til den videre udvikling af skolens internationale profil.       

Katolsk skole – Humanistisk dannelse – Internationalisering

Med ønsket om at udvikle og fremtidssikre ISJ – såvel pædagogisk/dannelsesmæssigt som økonomisk – har skolens bestyrelse og ledelse valg at fokusere på videreudviklingen af skolens internationale profil.

I henhold til vores værdigrundlag skal vores elever gerne bibringes evnen til at omgås kulturel kompleksitet; både i forhold til deres lokale miljø, i deres hverdag og når de skal “ud i verden”.

Uddannelsesmæssigt ønsker vi at ruste vores elever til et internationalt uddannelsesmiljø hvor engelsk er hovedsproget. Vores ønske er, at de skal kunne begå sig kvalificeret i en globaliseret og flerkulturel virkelighed og verden og udvikle sig positivt gennem kulturmøder både i relation til viden, holdninger, følelser og adfærd.

Dannelse handler i et interkulturelt perspektiv blandt andet om at udvikle kritisk nysgerrighed og åbenhed; om evnen til at undersøge forestillinger om både egen og andres kultur. Her har ISJ alle muligheder for at være – og blive – et udfordrende, kompetencegivende og værdisættende laboratorium!

International afdeling på ISJ

Vi har med afsæt i vores muligheder for at bruge ISJ som afsæt for dannelse til et flerkulturelt samfund, derfor besluttet pr. 1. august 2014 at åbne en ”International Bilingual Department” hvor dansk og engelsk som undervisningssprog vægtes næsten ligeligt. Denne afdeling vil primært være et skoletilbud til ”long terms expats” i Danmark og til andre elever med international baggrund. Overordnet set er målet – både dannelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt – at arbejde målrettet med integration, internationalisering, sprog og kompetenceudvikling.

Mange steder i Europa findes der internationale to-sprogsskoler med Cambridge Examinations som curriculum.  I Danmark/København er vi – så vidt vides – de første med et fuldt bilingual-program med mulighed for både at lære dansk sprog/kultur og for at følge Cambridge Examinations, evt. med henblik på at kvalificere til videre uddannelse et andet sted i verden.

De internationale klassers curriculum skal rammesættes af Fælles Mål og Cambridge Examinations (IGCSE). Thomas Mulhern bliver daglig leder af den nye afdeling.

Vi ønsker ikke en ny ”skole i skolen”; vores internationale klasser skal være fuldt integrerede med resten af skolen og bidrage med et kompetenceløft til hele elevgruppen på ISJ i forhold til udviklingen af elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer.

I de internationale klasser skal undervisningssproget hovedsageligt være engelsk (70/30), hvorfor lærerne skal kunne tale både engelsk og dansk. Kriteriet til dansk- og engelsklærerne i dette spor er, at de skal være ”native speakers”. Endvidere vil fagene matematik og natek/fysik (science) følge Cambridge Examinations. Lærerne vil her have engelsk som modersmål.

De af vores nuværende lærere, som skal undervise i de internationale klasser, skal sammen med de nyansatte i foråret 2014 på kursus i CLIL (Content Language Integrated Learning). Kurset handler blandt andet om at sammentænke fag og sprog i den daglige undervisning, da dette er en afgørende præmis i al bilingual-teaching.

I bilingual-afdelingens Primary (indskoling og mellemtrin) ønsker vi på sigt at holddele og undervise på tværs med det danske A og B-spor i fx Idræt, hjemkundskab, billedkunst og musik. I Secondary (udskoling) i fx idræt, samfundsfag og religion. Evt. også i andetsprogsundervisningen i relation til hhv. dansk og engelsk.

Skolegangen i den internationale afdeling afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og/eller med IGCSE i 4-6 fag. Dette vil være adgangsgivende til IB-gymnasium både i Danmark og i udlandet.

Hvis vores internationale spor bliver en succes, vil det i august 2014 være sidste gang, at vi optager tre danske børnehaveklasser. ISJ skal samlet set ikke være større end 3 spor, og det vil derfor fremover være ønsket, hvert år at oprette to danske børnehaveklasser og én international.

Vi er naturligvis meget spændte på dette projekt og har formelt indhentet tilladelser hertil fra både Undervisningsministeriet og fra Cambridge. Herudover er vi i fuld gang med optagelser, ansættelsessamtaler og PR-arbejdet, hvor vi blandt andet er i rigtig god dialog med ”Expats in Denmark” under Dansk Industri og den amerikanske ambassade.

Ydermere har vi med stor fornøjelse indgået en tre-årig aftale med Tata, som er et stort multinationalt indisk selskab med en bred vifte af forskellige virksomheder/aktiviteter over hele verden. Tata i Danmark er meget interesseret i ISJ´s nye ”International Bilingual Department”, da de ønsker at kunne tilbyde egne medarbejderes børn en mulig skolegang i dette regi. Tata i de kommende tre år valgt at støtte Institut Sankt Joseph ved (årligt) at donere fire Tata Scholarships til skolen i form af fire halve fripladser. Disse Scolarships uddeles af skolens ledelse til familier med særlige økonomiske udfordringer grundet fx dødsfald, skilsmisse eller arbejdsløshed. De fire halve fripladser vil blive givet til to elever fra den danske afdeling og to fra den internationale.

10.kl.
Skolens bestyrelse har også besluttet pr. 1.august 2014 at oprette 10.klasse. Indtil 2008 havde skolen en 10. klasse, hvilket med jævne mellemrum er blevet efterspurgt siden hen af både elever/forældre og af lærerne.

Vores 10.klasse bliver med inspiration fra vores nye internationale spor en international 10.klasse hvor følgende tre fag vil have engelsk som undervisningssprog: Global Perspectives (samfundsfag/geografi), Health & Wellness (idræt, sundhed og hjemkundskab) og Philosophy.

Endvidere vil der blive arrangeret en studierejse til USA med privat indkvartering med genbesøg i København.

Økonomi
I 2013 steg elevtallet med ca. 35 elever. Vi kan fortsat konstatere en stor og positiv interesse for skolen, og med åbning af både international afdeling og 10.klasse forventes elevtallet i august 2014 at stige med ca. 80 elever til ca. 640.

Skolens likviditet vil i efteråret 2014 korvarigt blive belastet af disse nye initiativer, men fra januar 2015 og fremover ser det meget positivt ud.

Af usædvanlige økonomiske udgifter i 2013 skal nævnes:

  1. Store udgifter i forbindelse med medarbejders langtidssygemelding, konstatering af handicap og afsked. Vi modtog kun delvist sygedagpenge.
  2. Udgifter til advokat til rådgivning/sparring i forbindelse med lejeforholdene på skolen.
  3. En endnu ikke afsluttet sag med Københavns kommune vedr. meget stor stigning i udgifter til dagrenovation.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Institut Sankt Joseph samarbejder med de øvrige katolske skoler i Danmark, men har ingen økonomiske forbindelser med disse eller med nogen andre institutioner der modtager offentlige tilskud.
Skolens økonomiske udvikling har i en længere årrække været i en stabil stigning fra en omsætning på 17,3 mio. i 2001 til 35 mio. i år 2013.

Med venlig hilsen

Peter Franklin
Skoleleder

 


Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2010

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2011

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2012