Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014

(Det er et formelt krav til alle Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en katolsk grundskole med i alt 675 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som under mottoet “Det er menneskets

opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes trivsel, dannelse og uddannelse ud fra bl.a. følgende:

  • Det enkelte menneskes uangribelige værd
  • Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
  • Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
  • Omsorg, fællesskab og demokrati

Eleverne er fordelt i 29 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 23,6. I august 2014 åbnede vi ny en international “bilingual” afdeling, hvilket betyder, at vi pr. 1. august 2014 havde to fulde A og B spor (0.-9.kl.), fire C-klasser (0.-3.kl.), én 10.kl. og fire bilingual-klasser (international afdeling).

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige sprog). I de danske

klasser foregår undervisningen på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 24 % af eleverne er tosprogede jf. Undervisningsministeriets definition. Disse elever kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og har derfor valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt på ISJ; eleverne har engelsk fra børnehaveklassen og tysk eller fransk fra 5. klasse.

I bilingual klasserne er undervisningssproget engelsk og dansk (bilingual). Matematik, engelsk og science følger “Cambridge Examinations” de andre fag følger det danske curriculum “fælles Mål”.

Ud over den skemalagte undervisning tager 2. klasserne hvert år på en 3-dages hyttetur, 6. klasserne på en uges lejrskole, 8. klasserne på studietur til Rom, 9. klasse på 3-dages retræte og 10. klasse på studietur til USA.

Af skolens elever er ca. 20 % katolikker og ca. 60 % medlemmer af folkekirken. Herudover har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil med flere religionstimer end folkeskolen og med lokale sognepræster – en katolsk og en protestantisk – tilknyttet.

International afdeling på ISJ

Den 1. august 2014 åbnede vi vores internationale afdeling på ISJ. En “International Bilingual Department” med både dansk og engelsk som undervisningssprog.

Afdelingen er kommet rigtig fint fra start med stor søgning, og med en generelt set meget positiv forældreopbakning.

Som altid med “pilotprojekter” har der været brug en række justeringer henover efteråret. De største udfordringer har ligget i at fastholde, at vi er en dansk skole med en international afdeling; og ikke en international skole. Målet er således, at vores mangeårige kultur i forhold til dannelse, undervisning og forældresamarbejde skal videreføres i den internationale afdeling. Forældrene i den internationale afdeling kommer fra hele verden – og med selvsagt meget forskellige forventninger til hvad “skolen skal og bør”. Her har der ligget en stor opgave i forhold til blandt andet kommunikation. En anden ting som naturligvis også har krævet stor opmærksomhed,er det nye curriculum fra Cambridge som følges i engelsk, matematik og science. Her har vinetop været igennem første omgang af “checkpoints” med fine resultater.

I forhold til målsætningen om at afdelingen skal være en fuldt integrere del af resten af skolen, går generelt set også fint. På elevniveau har flere af vores danske klasser fx idræt sammen med en i-klasse, og på lærerniveau er bilingual-lærerne fuld integreret på alle planer (lærermøder, temadage, sociale arrangementer mv.)

Renovering og IT

I 2014 har vi igen brugt en del midler på at renovere vores dejlige – men gamle – bygning. Det drejer sig blandt andet etablering af nye klasseværelser og om helt nyt gulv i vores underetage i annexet (Klinker og gulvvarme) som følge af oversvømmelse i august 2014.

Det er skolens klare mål, at være på forkant med IT både “materielt” og i forhold til at gøre IT fuldt integreret i den almindelige undervisning. Alle klasseværelser har således interaktive tavler (Smartboards) og eleverne fra 3. – 10. klasse medbringer egne PC’ere. Alle elever i 3.-10.kl. får eget skab stillet rådighed med indlagt strøm til opladning af egen PC. Skolen er endvidere dækket med et velfungerende trådløst netværk.

Den pædagogiske udvikling af skolen

Skolens udviklingsgruppe (bestående af lærere, pædagoger og ledelse) afsluttede i juni 2014 et 2-årigt udviklingsarbejde med overskriften “Kollegavejledning i forhold til den gode undervisning”.

Målet var dobbelt:

1) Drøftelse og videreudvikling af “den gode undervisning” på ISJ.

Vi har her arbejdet med Mads Hermansen og Hilbert Meyers tanker som teoretisk grundlag for arbejdet med “God undervisning”.

2) Videreudvikling af den professionelle skolekultur på ISJ, hvor lærere og pædagoger systematisk bruger hinanden til udvikling af egen praksis. I relation hertil har vi samarbejdet med organisationspsykolog

Vibe Strøier som procesleder. Både medarbejdere og ledelsen er enige om at projektet har været en succes. Indholdsmæssigt har det givet anledning til mange gode diskussioner og refleksioner og metodemæssigt har kollegavejledningen været en stor succes. Alle er enige om, at kollegavejledningen fremover skal forankres i vores sporteam, så denne bliver en fuldt integreret det at det professionellem miljø på ISJ.

I august 2014 tog vi hul på to nye fokusområder, som vi skal arbejde med frem til sommeren 2016:

1) Interkulturelle kompetencer

2) Katolsk humanistisk dannelse 

Interkulturelle kompetencer:

I henhold til vores værdigrundlag skal vores elever gerne bibringes evnen til at omgås kulturel kompleksitet; både i forhold til deres lokale miljø, i deres hverdag og når de skal “ud i verden”.

Uddannelsesmæssigt ønsker vi at ruste vores elever til et internationalt uddannelsesmiljø. De skal gerne kunne begå sig kvalificeret i en globaliseret og flerkulturel virkelighed /verden og udvikle sig positivt gennem kulturmøder både i relation til viden, holdninger, følelser og adfærd. Dannelse handler i et interkulturelt perspektiv blandt andet om at udvikle kritisk nysgerrighed og åbenhed; om evnen til at undersøge forestillinger om både egen og andres kultur. Her har ISJ alle muligheder for at være – og blive – et udfordrende, kompetencegivende og værdisættende laboratorium!

Med afsæt i ovenstående, vil vi i de kommende to år arbejde målrettet med emnet på både elev- og lærerniveau.

I august 2014 havde vi temadag med alle lærere og pædagoger med oplæg af Claus Hass fra UCC om skolen i det flerkulturelle samfund, og i november 2014 havde vi besøg af Tove Heidemann, som blandt andet underviste i konstruktiv inddragelse af elevernes kulturelle baggrund i den almindelige undervisning.

På hverdagsniveau skal lærerne blandt andet arbejde systematisk med, at elever med dansk som 2. sprog får oversat centrale begreber fra et givet undervisningsemne/-tema til eget modersmål. Dette er ofte en kæmpe hjælp i forhold til forforståelsen og dermed også i forhold til den enkelte elevs udbytte af undervisningen.

Katolsk humanistisk dannelse:

På lederplan i FAKS (Foreningen af katolske skoler) arbejder vi i disse år med et såkaldt filosofikum for ledere

på katolske skoler. Målet er, at styrke den enkelte leders forståelse og italesættelse af den katolske skoles identitet.

I relation hertil har undertegnede skrevet en artikel herom til SEGL; et norsk katolsk årsskrift for religion og samfund. Nedenstående er taget fra indledningen i denne artikel:

Hvad er en katolsk skole? Hvornår er en katolsk skole katolsk? Og hvornår er den katolsk nok? Disse spørgsmål er til stadighed aktuelle, ikke mindst i Vesteuropa hvor den katolske skole i de velhavende postmoderne og multikulturelle samfund står med en kæmpe udfordring: Hvordan skabes et værdibaseret skolemiljø, hvor livets store spørgsmål – i et dannelsesmæssigt perspektiv – tages alvorligt? Hvad giver mening? Hvad skal jeg vide? Hvad skal jeg kunne? – Og hvad skal jeg tro? Det har altid krævet pastoralt mod at drive katolsk skole, og én af de hele store prøvesten er altid om hvorvidt det lykkes at få den katolske skoles selvforståelse/mission og den til enhver tid herskende kultur til at tage hinanden i hånden og danne syntese. I grunden er det de samme vanskeligheder kirken som helhed står over for. Vil vi trække os tilbage og være kirke for de få eller tror vi på kirkens sendelse til verden, som en uundværlig humaniserende faktor?

Ved det 2. vatikanerkoncil (1962-1965) blev det ganske klart fastslået, hvad der er den katolske skoles natur:

“I ganske samme omfang som andre skoler har den katolske skole en kulturel målsætning og søger at uddanne de unge til humanitet. Men dens særkende er skabelsen af et skolemiljø, hvor evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende (Gravissium Educationis nr. 8).

På ISJ havde vi for fem år siden en lang og spændende proces i forhold til ISJ som katolsk skole. Under overskriften “Drømmen om ISJ” arbejdede vi med vores børnesyn og dannelsesideal. Resultatet blev et nyformuleret værdigrundlag samt en række initiativer i forhold til vores hverdag (socialpraktik, retræter for eleverne, fokus på vores arbejde med relationer, frokostmesser mv). Der er nu gået fem år og vi har fået flere nye medarbejdere og også nye i ledelsen. Det er således igen tid til at stille skarpt på det, der fundamentalt set gerne skal begrunde vores eksistens som katolsk skole. Skolens udviklingsgruppe er således i fuld gang med forskellige initiativer i forhold til begge fokusområder. Lørdag den 25. april er samtlige medarbejdere sammen med bestyrelsen inviteret til “forsamlingshus-debat” med begge emner på programmet. Om formiddagen skal vi diskutere “skolens opgave i det flerkulturelle samfund” og får blandt andet besøg af Københavns skoleborgmester Pia Allerslev. Om eftermiddagen er emnet “katolske humanistisk dannelse”.

I april 2016 tager hele personalegruppen på en delvist selvfinansieret dannelsesrejse til Firenze. Her er emnet renæssancekunstens menneskesyn. Et menneskesyn som i den grand spiller sammen med det børnesyn, som vi på ISJ gerne vil holde skole på.

Inklusion

Det er afgørende vigtigt for ISJ’s selvforståelse, at vi fastholder og udvikler skolen som en “skole for alle”.

Naturligvis vil der være børn, som vi ikke har det rigtige tilbud til, men vi er på ingen måder en eliteskole og ønsker også fremover at være en bredt favnende og inkluderende skole. Dette stiller selvsagt store krav til både bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Fx har vores arbejde med “Den gode undervisning” som hovedanliggende at kvalificere lærerens daglige udfordring med at nå hver enkel elev; både menneskeligt/relationelt og fagligt.

I forhold til de elever på skolen som har helt særlige behov, tilrettelægges undervisningen ud fra en individuel vurdering. Nogle gange gives støtten i klassen i den almindelige undervisning; andre gange i forlængelse heraf.

Vi har et velfungerende ressourcecenter på skolen med specialundervisning, AKT (adfærd, kontakt, trivsel), dansk som 2. sprog og læsevejledere. Her arbejdes til stadighed på at hjælpe de børn, som har behov. Både med konkret støtte og med vejledning af lærere. 

Religion på ISJ

I tre år har vi i FAKS arbejdet på at udarbejde nyt fagformål og slutmål til religionsundervisningen på de katolske skoler. Det er nu færdigt, og ISJ’s bestyrelse har vedtaget, at det skal være gældende på ISJ. På denne måde gør de katolske skoler – og ISJ – brug af “De Frie Grundskolers” frihed til selv at rammesætte fx et fag som religion. Religionsfaget står i et helt særligt forhold til de katolske skolers formålsparagraf, og det er derfor oplagt, at religionsfaget skal kunne noget mere og noget andet end kristendomskundskabsfaget i folkeskolen.

Det drejer sig især om følgende:

Religion – og det religiøse liv – er på en katolsk skole ikke kun et fænomen, som man kan studere, men også en levet virkelighed i form af retræter, morgensang/morgenbøn, gudstjenester mv. Og et fag som meget gerne skal udfordre eleverne eksistentielt, med de spørgsmål og tanker, som angår os alle ubetinget. Samtidig skal fagets faglighed fastholdes. Religionsfaget bygger ikke på følelser, men har sin egen faglighed. Ingen tro uden erkendelse og forståelse. Viden er altid det vigtigste redskab mod fordomme. Dette fokus på også den “akademiske” side af faget har medført indførelsen af det nye indholdsområde i fagformålet: Dogmatik.

Herudover har der været et stort ønske om at give de såkaldte “Fremmede religioner” en mere fremtrædende plads. Som der står i forordet til faghæftet:

På de katolske skoler er elever med anden tro end kristendommen velkomne, og deres tro er naturligvis ikke “fremmed” for dem. Uden på nogen måde at nedtone kristendommen – der naturligvis er fundamentet for en katolsk skole og som sådan har forrang – er forståelse, respekt og sameksistens mellem mennesker et dannelsesmæssigt mål for enhver katolsk skole. I relation hertil svarede en af skolens muslimske familier følgende på spørgsmålet om deres motiv for at vælge

ISJ: “Vi ønsker at vores barn skal gå på en skole, hvor det at have et religiøst tilhørsforhold bliver taget alvorligt”.

Lærergruppen som helhed har afholdt temadag om emnet, idet enhver lærer deltager i – og har ansvaret for – skolens religiøse liv. Herudover har religionslærerne afholdt flere temaeftermiddage om det nye fagformål i forhold til implementering og materialer.

Sommerskole

I sommeren 2014 afviklede vi for anden gang sommerskole på ISJ. Sommerskole var et bilingual (dansk/engelsk) tilbud til elever fra bh.kl.-6.kl.; både fra ISJ og fra resten af København. Vi endte med at have 105 børn som på dansk og engelsk lavede drama, lærte sprog, dyrkede sport og tog på ekskursioner. Sommerskolen var en stor succes både i sig selv og som springbræt til den videre udvikling af skolens internationale profil. 

10.kl.

Den 1.august 2014 åbnede vi igen 10.klasse på ISJ. Vi startede op med én klasse med 22 elever og med inspiration fra vores nye internationale afdeling har følgende fag engelsk som undervisningssprog: Global Perspectives (samfundsfag/geografi) og Philosophy. Klassen er kommet godt i gang og har netop været på en spændende studietur til New York og Washington.

Vi ønsker fremover at fastholde 10. klasse som et tilbud på ISJ.

Økonomi

Institut Sankt Joseph har også i 2014 oplevet en meget stor interesse for skolen, og vi har således meget få ledige pladser.

Endvidere åbnede skolen i august 2014 international afdeling og genåbnede 10. klasse. I alt er skolens elevtal steget med 120 elever så vi 5. september havde 678 elever.

Vi forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2015 og forventer en elevstigning til august 2015 på ca. 50 elever. På baggrund af den meget positive udvikling i elevtallet er skolens likviditet steget betragteligt, og ved udgangen af 2015 regner vi med en likviditet på lige under 7 millioner.

I 2014 vil regnskabet udvise et mindre overskud på godt 320.000,-.

I 2015 forventes et overskud på omkring 1,6 million.

Når overskuddet i 2014 ikke bliver større, skyldes det, at de mange nye elever kræver investeringer i undervisningsmidler, inventar, lokaler og IT.

Af usædvanlige økonomiske udgifter i 2014 skal nævnes:

  1. a) Udgifter til advokat til rådgivning i forbindelse med lejeforholdende mht. skolens bygninger.
  2. b) Udgifter til advokat i forbindelse med den endnu ikke afsluttede sag med Københavns kommune vedr. meget stor stigning i udgift til dagrenovation.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Institut Sankt Joseph samarbejder med de øvrige katolske skoler i Danmark, men har ingen økonomiske forbindelser med disse eller med nogen andre institutioner der modtager offentlige tilskud.

Skolens økonomiske udvikling har i en længere årrække været i en stabil stigning fra en omsætning på 17,3 mio. i 2001 til 41 mio. i år 2014.

 

Peter Franklin, skoleleder


 

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2010

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2011

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2012

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2013