Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetningen 2015

Ledelsesberetningen 2015

(Det er et formelt krav til alle Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en katolsk grundskole med i alt 715 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som under mottoet ”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes trivsel, dannelse og uddannelse ud fra bl.a. følgende:

  • Det enkelte menneskes uangribelige værd
  • Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
  • Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
  • Omsorg, fællesskab og demokrati

Eleverne er fordelt i 31 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 23,4.

I august 2014 åbnede vi ny international afdeling. Pr. 1. august 2015 havde vi således to fulde A og B spor (0.-9.kl.), fire C-klasser (1.-4.kl.), én 10.kl. og seks I-klasser i international afdeling.

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige sprog). I de danske klasser foregår undervisningen på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 24 % af eleverne er tosprogede jf. Undervisningsministeriets definition. Disse elever kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og har derfor valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt på ISJ; eleverne har engelsk fra børnehaveklassen og tysk eller fransk fra 5. klasse.

I bilingual-klasserne er undervisningssproget engelsk og dansk (bilingual). Matematik, engelsk og science følger ”Cambridge Examinations”, de andre fag følger det danske curriculum ”Fælles Mål”.

Udover den skemalagte undervisning tager 2. klasserne hvert år på en 3-dages hyttetur, 6. klasserne på en uges lejrskole, 6.+7.kl.´s katolikker på klostertur til Nütschau, 8. klasserne på studietur til Rom, 9. klasse på 3-dages retræte og 10. klasse på studietur til USA.

Af skolens elever er ca. 20 % katolikker og ca. 60 % medlemmer af folkekirken. Herudover har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil med flere religionstimer end folkeskolen og med lokale sognepræster – en katolsk og en protestantisk – tilknyttet.

International afdeling på ISJ

Vores internationale afdeling kom godt igennem det første år (2014) og vi er nu i gang med at konsolidere på en lang række områder.

Som altid med ”pilotprojekter” har der været brug for en række justeringer. Én af de store og spændende udfordringer er at fastholde og videreudvikle den internationale afdeling som en dansk skole med en international afdeling; og ikke en international skole. Målet er således, at vores mangeårige kultur i forhold til dannelse, undervisning og forældresamarbejde skal videreføres i den internationale afdeling. Forældrene i den internationale afdeling kommer fra hele verden – og med selvsagt meget forskellige forventninger til hvad ”skolen skal og bør”. Her ligger der fortsat en stor opgave i forhold til blandt andet kommunikation. En anden ting som naturligvis også har krævet stor opmærksomhed, er det nye curriculum fra Cambridge som følges i engelsk, matematik og science. Her har vi netop været igennem ”Cambridge Checkpoints” med fine resultater.

I forhold til målsætningen om at afdelingen skal være en fuldt integreret del af resten af skolen, går det generelt set fint. På elevniveau har flere af vores danske klasser fx idræt sammen med en i-klasse, og på lærerniveau er bilingual-lærerne fuld integrerede på alle planer (lærermøder, temadage, sociale arrangementer mv.)

Renovering og IT

I 2015 har vi igen brugt en del midler på at renovere vores dejlige – men gamle – bygning. Det drejer sig blandt andet om etablering af nye klasseværelser og renovering af lærerfaciliteter.

Det er fortsat skolens klare mål, at være på forkant med IT både ”materielt” og i forhold til at gøre IT fuldt integreret i den almindelige undervisning. Alle klasseværelser har således interaktive tavler (Smartboards) og eleverne fra 3. – 10. klasse medbringer egne PC´ere. Alle elever i 3.-10.kl. får eget skab stillet til rådighed med indlagt strøm til opladning af egen PC. Skolen er endvidere dækket med et velfungerende trådløst netværk. I indskolingen satser vi på brug af ipads som løbende indkøbes af skolen.

Den pædagogiske udvikling af skolen

I 2015 påbegyndte en stor gruppe af lærerne årskursus i synlig læring / målstyret undervisning. Målet er blandt andet at få de nye forenklede Fælles Mål ind under huden.

Herudover har skolens udviklingsgruppe (bestående af lærere, pædagoger og ledelse) har i 2015 haft fokus på to store udviklingsområder:

 • Interkulturelle kompetencer
 • Katolsk humanistisk dannelse

Interkulturelle kompetencer:
I henhold til vores værdigrundlag skal vores elever gerne bibringes evnen til at omgås kulturel kompleksitet; både i forhold til deres lokale miljø, i deres hverdag og når de skal “ud i verden”.

Uddannelsesmæssigt ønsker vi at ruste vores elever til et internationalt uddannelsesmiljø. De skal gerne kunne begå sig kvalificeret i en globaliseret og flerkulturel virkelighed /verden og udvikle sig positivt gennem kulturmøder både i relation til viden, holdninger, følelser og adfærd. Dannelse handler i et interkulturelt perspektiv blandt andet om at udvikle kritisk nysgerrighed og åbenhed; om evnen til at undersøge forestillinger om både egen og andres kultur. Her har ISJ alle muligheder for at være – og blive – et udfordrende, kompetencegivende og værdisættende laboratorium!

I 2014 havde vi besøg af Claus Hass fra UCC om skolen i det flerkulturelle samfund, og af Tove Heidemann, som blandt andet underviste i konstruktiv inddragelse af elevernes kulturelle baggrund i den almindelige undervisning. Med ønsket om at bringe emnet ned i ”hverdagsniveau har vi i efteråret 2015 haft flere temamøder med blandt andet følgende spørgsmål til diskussion:

 • Interkulturel kommunikation kan defineres som kommunikation mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, som påvirker kommunikationsprocessen
  Hvordan påvirker vores elevers kulturelle baggrund kommunikationsprocesserne? 
 • Kulturel intelligens (Plum 2007):
  ”evnen til at handle passende i situationer, hvor kulturforskelle har betydning og evnen til at gøre sig forståelig og etablere et konstruktivt samarbejde på tværs af kulturforskelle”.
  Hvordan udvikler vi dette hos vores elever?

I hverdagen skal lærerne endvidere arbejde med, at elever med dansk som 2. sprog får oversat centrale begreber fra et givet undervisningsemne/-tema til eget modersmål. Dette er ofte en kæmpe hjælp i forhold til forforståelsen og dermed også i forhold til den enkelte elevs udbytte af undervisningen.

Katolsk humanistisk dannelse:
På lederplan i FAKS (Foreningen af katolske skoler) har vi netop afsluttet et ”filosofikum” for ledere på katolske skoler. Målet var, at styrke den enkelte leders forståelse og italesættelse af den katolske skoles identitet. Nedenstående artikel er bragt i SEGL; et norsk katolsk årsskrift for religion og samfund.:

Hvad er en katolsk skole? Hvornår er en katolsk skole katolsk? Og hvornår er den katolsk nok? Disse spørgsmål er til stadighed aktuelle, ikke mindst i Vesteuropa hvor den katolske skole i de velhavende postmoderne og multikulturelle samfund står med en kæmpe udfordring: Hvordan skabes et værdibaseret skolemiljø, hvor livets store spørgsmål – i et dannelsesmæssigt perspektiv – tages alvorligt? Hvad giver mening? Hvad skal jeg vide? Hvad skal jeg kunne? – Og hvad skal jeg tro? Det har altid krævet pastoralt mod at drive katolsk skole, og én af de helt store prøvesten er altid om hvorvidt det lykkes at få den katolske skoles selvforståelse/mission og den til enhver tid herskende kultur til at tage hinanden i hånden og danne syntese. I grunden er det de samme vanskeligheder kirken som helhed står over for. Vil vi trække os tilbage og være kirke for de få eller tror vi på kirkens sendelse til verden, som en uundværlig humaniserende faktor?

Ved det 2. vatikanerkoncil (1962-1965) blev det ganske klart fastslået, hvad der er den katolske skoles natur:

”I ganske samme omfang som andre skoler har den katolske skole en kulturel målsætning og søger at uddanne de unge til humanitet. Men dens særkende er skabelsen af et skolemiljø, hvor evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende (Gravissium Educationis nr. 8).

På ISJ havde vi for seks år siden en lang og spændende proces i forhold til ISJ som katolsk skole. Under overskriften ”Drømmen om ISJ” arbejdede vi med vores børnesyn og dannelsesideal. Resultatet blev et ny-formuleret værdigrundlag samt en række initiativer i forhold til vores hverdag (socialpraktik, Filosofi som fag på mellemtrinnet, elevretræter, fokus på vores arbejde med relationer, frokostmesser mv). Der er nu gået seks år, og vi har fået flere nye medarbejdere og også nye i ledelsen. Det er således igen tid til at stille skarpt på det, der fundamentalt set gerne skal begrunde vores eksistens som katolsk skole.

Målet er følgende:

 • At videreudvikle vores fælles sprog, forståelse, horisont og referenceramme i forhold til katolsk-humanistisk dannelse.
 • At kvalificere forståelsen af -, samtalen om – og udviklingen af ISJ som katolsk skole.

I 2015 har vi under overskriften ”Katolsk humanistisk dannelse” haft tre temadage med følgende emner på programmet:

 • Den canadiske filosof Charles Taylors model for tilværelsesforståelser. Charles Taylors grundlæggende antagelse er, at alle tilværelsesforståelse kan ses og forstås i et spændingsfelt med to akser: Én der omhandler det immanente og det transcendente og én der omhandler humanisme og antihumanisme.
 • Søren Kirkegaard om subjektivitet og sandhed.
 • Frihed og Kærlighed. Med afsæt i skolens formålsparagraf, hvor der tales om den katolske skoles særlige opgave: ”at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende”.

I april 2016 tager hele personalegruppen på en delvist selvfinansieret dannelsesrejse til Firenze. Her er emnet renæssancekunstens menneskesyn. Som renæssancekunstens absolutte centrum er Firenze spækket med kunst, som på en helt særlig måde udtrykker renæssancens -, den gryende humanismes – og den katolske skoles dannelsessyn.

Inklusion

Det er afgørende vigtigt for ISJ´s selvforståelse, at vi fastholder og udvikler skolen som en ”skole for alle”. Naturligvis vil der være børn, som vi ikke har det rigtige tilbud til, men vi er på ingen måder en eliteskole og ønsker også fremover at være en bredt favnende og inkluderende skole. Dette stiller selvsagt store krav til både bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Fx har de seneste års arbejde med emnet ”Den gode undervisning” haft som hovedanliggende at kvalificere lærerens daglige udfordring med at nå hver enkelt elev; både menneskeligt/relationelt og fagligt.

I forhold til de elever på skolen som har helt særlige behov, tilrettelægges undervisningen ud fra en individuel vurdering. Nogle gange gives støtten i klassen i den almindelige undervisning; andre gange i forlængelse heraf.

Vi har et velfungerende ressourcecenter på skolen med specialundervisning, AKT (adfærd, kontakt, trivsel), dansk som 2. sprog og læsevejledere. Her arbejdes til stadighed på at hjælpe de børn, som har behov. Både med konkret støtte og med vejledning af lærere.

Sommerskole

I sommeren 2015 afviklede vi for tredje gang sommerskole på ISJ. Sommerskolen var et bilingual (dansk/engelsk) tilbud til elever fra bh.kl.-6.kl.; både fra ISJ og fra resten af København. Vi endte med at have 105 børn som på dansk og engelsk lavede drama, lærte sprog, dyrkede sport og tog på ekskursioner. Sommerskolen var en stor succes både i sig selv og som springbræt til den videre udvikling af skolens internationale profil.       

Økonomi

Institut Sankt Joseph oplever i disse år en meget stor interesse for skolen. Det betyder vi har meget få ledige pladser, og vi har ventelister til vores børnehaveklasser mange år frem i tiden.

I august 2014 åbnede vi vores internationale afdeling og genåbnede 10. klasse. Interessen for begge dele har været meget stor. Således udvider vi til august 2016 antallet af internationale klasser med to. Vores 10. klasse er fuldt besat og der er venteliste. I alt er skolens elevtal steget med 37 elever så vi 5. september havde 715 elever.

Vi forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2016 og forventer en elevstigning til august 2016 på ca. 30 elever. På baggrund af den meget positive udvikling i elevtallet er skolens likviditet steget betragteligt, og ved udgangen af 2016 regner vi med en likviditet på lige under 7 millioner.

I 2015 vil regnskabet udvise et lille overskud på godt 50.000,-.

I 2016 forventes et overskud på omkring 650.000,-

Hovedårsagen til det meget lille overskud i 2015 er, at skolen i 2015 købte ejendommen – grund og bygninger – af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund. Vi overtog bygningerne 31. december 2015.

Et sådant køb er naturligvis forbundet med store udgifter til økonomisk rådgivning og juridisk bistand, udgifter vi ved budgetlægningen ikke var klar over ville komme i spil.

Når det er sagt, er der værd at understrege, at købet af ejendommen er en ubetinget positiv begivenhed for skolen. At være ”herre i eget hus” givet selvsagt nogle helt andre langsigtede perspektiver i forhold til skolens udvikling.

Selve købsprocessen forløb meget fint, og var i den grad præget at stor tillid og et fælles ønske om en god fremtid for ISJ. Købet er således på ingen måder et farvel til Sankt Joseph søstrene. Tværtimod. For skolen vil det fortsat være afgørende vigtigt, at fastholde både den tætte kontakt til søstrene og bevidstheden om at vi fortsat holder skole på skuldrene af Sankt Joseph søstrenes drøm om en velfungerende, omsorgsfuld og visionær katolsk skole på Dag Hammarskjölds Allé.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Institut Sankt Joseph samarbejder med de øvrige katolske skoler i Danmark, men har ingen økonomiske forbindelser med disse eller med nogen andre institutioner der modtager offentlige tilskud.

Skolens økonomiske udvikling har i en længere årrække været i en stabil stigning fra en omsætning på 17,3 mio. i 2001 til 49 mio. i år 2015.

Med venlig hilsen

Peter Franklin, skoleleder


Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2010

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2011

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2012

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2013 

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2014